bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Podstawy prawne

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmin„skiego w Bydgoszczy jest samodzielnym publicznym zakl‚adem opieki zdrowotnej w oparciu o postanowienia:
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnos›ci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
• Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
• Zarza…dzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 125/92 z dnia 24 czerwca 1992 roku o utworzeniu Szpitala,
• Uchwaly Nr LV/996/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie przeksztaĹlcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• statutu Szpitala,
• Decyzji Urze™du Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 953-22-93-970,
• Decyzji Urzedu Statystycznego o nadaniu numeru REGON: 092354746,
• Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru podmiotów wykonujacych dzial‚alnosc‡ lecznicza… - pod numerem ksie™gi rejestrowej: 000000002247,
• Postanowienia Sa…du Rejenowego w Bydgoszczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sa…dowego - numer KRS: 0000057250.Opublikował: Anna Siwiec
Publikacja dnia: 17.03.2023
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 896