bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Informacja publiczna, która nie został‚a udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostę™pniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być‡ przekazana niezwł‚ocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba wystę™pują…ca o informację nie musi skł‚adać‡ wniosku pisemnego.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Kliknij tutaj aby pobrać‡ wniosek

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą… być‡ pobierane opł‚aty, jeżeli urzą…d bę™dzie musiał‚ ponieść‡ dodatkowe koszty zwią…zane ze wskazanym we wniosku sposobem udostę™pnienia lub koniecznoś›cią… przekształ‚cenia informacji na formę™ wskazaną… we wniosku. Wnioskodawca powinien być‡ poinformowany o wysokości opł‚aty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz.1429 t.j.)

Miejsce zł‚ożenia dokumentów:
Sekretariat Szpitala

Termin zał‚atwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zł‚ożenia wniosku.
Odmowa udostę™pnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysł‚uguje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się™ w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 wrześ›nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1429 t.j.)Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 23.08.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 713