bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Majątek

Majątek szpitala wedł‚ug stanów na 31.12.2010 r. i 31.12.2011 r.

AKTYWA: Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2010 r.
aktywa trwałe: 41.624.690,02 PLN 38.354.512,23 PLN
aktywa obrotowe: 9.505.346,64 PLN 9.748.513,32 PLN
AKTYWA RAZEM: 51.130.036,66 PLN 48.103.025,55 PLN
PASYWA:
kapitał (fundusz wł‚asny): 24.717.736,82 PLN 15.492.459,63 PLN
zobowią…zania i rezerwy na zobowią…zania: 26.412.299,84 PLN 32.610.565,92 PL
PASYWA RAZEM: 51.130.036,66 PLN 48.103.025,55 PLN


Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 717