bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 t.j.).

Zgodnie z art. 23a ust.1 ww. ustawy, ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub kaĹźdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezaleĹźnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dĹşwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niĹź jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy (zwanego dalej Szpitalem), w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Informacje publiczne udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala:
1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą ze Szpitala jest zobowiązany do:
a) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej ze Szpitala,
b) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Szpital,
c) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej ze Szpitala,
d) udostępniania informacji publicznej pozyskanej ze Szpitala w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, moĹźe ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Szpital nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

II. Informacje udostępniane w trybie wnioskowym:
1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
a. informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Szpitala, chyba Ĺźe została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, lub
b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Szpital określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3. JeĹźeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Szpital moĹźe nałoĹźyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a takĹźe wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej moĹźe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złoĹźyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Szpital, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. W przypadku wydania decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat wnioskodawca moĹźe złoĹźyć, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), z tym że:
a) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpoznaje się w terminie 14 dni,
b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeĹźeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Szpital uzyskał dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póĹşn. zm.), z tym Ĺźe:
a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Szpital zapewnia moĹźliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zaleĹźnych, pod warunkiem, Ĺźe nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231 t.j.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019r. poz. 2134 t.j.), z zastrzeĹźeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17.1.2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94).

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Kliknij tutaj aby pobrać wniosekOpublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 03.03.2020
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 680