ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 23a ust.1 ww. ustawy, ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy (zwanego dalej Szpitalem), w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Informacje publiczne udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala:

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą ze Szpitala jest zobowiązany do:
    a) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej ze Szpitala,
    b) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Szpital,
    c) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej ze Szpitala,
    d) udostępniania informacji publicznej pozyskanej ze Szpitala w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Szpital nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 II. Informacje udostępniane w trybie wnioskowym:
 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:
  a. informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Szpitala, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, lub
  b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
 2. Szpital określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Szpital może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Szpital, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. W przypadku wydania decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat wnioskodawca może złożyć, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
    a) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpoznaje się w terminie 14 dni,
   b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Szpital uzyskał dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
 a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Szpital zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17.1.2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94).

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Kliknij tutaj aby pobrać wniosek


Ilość odsłon: 1886
Ilość zmian: 1
Pokaż zmiany